Vòòr 16:30 uur besteld, morgen in huis.

Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1: Prijzen

 

1.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgave van onderdelentoko.nl

 onder voorbehoud van prijswijziging.

 

1.3 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om

 de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van

 de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat

 redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten

 worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na

 het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst

 te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van

 wettelijke bepalingen.

 

Artikel 2: Betaling

 

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of

 overmaking op een door onderdelentoko.nl aangewezen bank- of girorekening,

 binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bank- of girorekeningafschrift

 aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 

Artikel 3: Rente en kosten

 

3.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege

 in verzuim en is onderdelentoko.nl gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente

 van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte

 van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 

3.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere

 verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente,

 alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet

 betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke

 incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde

 rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn

 verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde

 hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de

 gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten

 daadwerkelijk hebben gemaakt.

 

Artikel 4: Levering

 

4.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen

 geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 witgoedserviceonderdelen.nl is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim

 om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een

 redelijk termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen

 hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

 

4.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen

 echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die

 redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 In dergelijke gevallen zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden

 en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met wederpartij de levertijd te

 verlengen of de overeenkomst te annuleren. Wanneer uw product niet naar wens is

 kunt u de goederen in overleg aan ons retourneren.

 

Artikel 5: Transport en risico:

 

5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen

 nadere aanwijzing door de wederpartij aan onderdelentoko.nl is verstrekt, door

 ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden

 slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan

 te zullen dragen.

 

5.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor

 rekening en risico van wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle

 vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

Artikel 6: Garantie

 

6.1 Tenzij witgoedserviceonderdelen.nl zelf een garantiecertificaat afgeeft en met

 inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking

 van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende

 leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen

 overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.

 Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht

 van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de

 betreffende garantiecertificaten.

 

6.2 De garantie geldt niet indien:

 

– de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door

 hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft

 dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

– de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende

 de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft

 laten verrichten;

– de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze

 of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

 

6.4 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende

 beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde

 geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit

 gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij

 en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te boven gaan. Indien wij

 ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen

 (onderdeel van) goederen ons eigendom.

 

6.5 Retour zendingen

 

-We nemen alleen goederen retour zonder gebruikssporen.

 Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument – Koper. Rembours en retour afzender pakketten kunnen niet worden geaccepteerd vanwege de hoge kosten die deze met zich meebrengen. Retour zending moet binnen 2 weken na aankoop datum gebeuren. Binnen 4 weken na retourzending worden tegoed bedragen zonder de verzendkosten retour gestort

 

-een artikel wat speciaal besteld is voor de koper kan niet geannuleerd of retour gestuurd worden omdat deze speciaal besteld moet worden. alle artikelen die niet op voorraad zijn en een levertijd hebben van langer als 4 dagen worden speciaal besteld en kunnen niet geannuleerd of retour gestuurd worden.

 -Alle onderdelen die worden ingebouwd Kunnen niet retour en vallen niet meer onder de garantie,

 omdat deze vanaf dan deel uitmaken van een circuit en daardoor worden gewijzigd.

 (Fabrikanten geven ook alleen maar garantie op onderdelen als deze door hen zelf worden ingebouwd).

 Een aantal artikelen/producten die niet in aanmerking voor retourzending / tevredenheidsgarantie:

 * Geopende verbruiksartikelen/producten

 * Artikelen die incompleet of beschadigd zijn

 * Modules / stuurmodule

 * Printplaten

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het fout bestellen van een onderdeel,

 aangenomen wordt dat dit van te voren juist is uitgezocht.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht

 

7.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van onderdelentoko.nl en de

 uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Hulp nodig?

Laat ons u helpen en vraag het artikel of onderdeel bij ons aan.

Artikel of onderdeel aanvragen